Od września ubiegłego roku Gmina Kętrzyn realizuje projektu pt. ,,Z małej szkoły w wielki świat”. Jego celem jest kształtowanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów. We wspomnianym przedsięwzięciu bierze również udział Szkoła Podstawowa w Nakomiadach. Wychowankowie uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych. W projekcie zaplanowano również szereg wycieczek edukacyjnych.
Pierwsza z nich odbyła się w czwartek 23 maja. Uczniowie zwiedzili Muzeum Zamkowe w Malborku. Przewodniczka Teresa Machłajewska-Klewek opowiedziała o historii zakonu krzyżackiego, etapach budowy zespołu zamkowego i jego burzliwych dziejach.


Uczestnicy wycieczki zapoznali się z  kolekcją średniowiecznych elementów architektonicznych, unikatowymi w skali światowej zbiorami artystycznymi wyrobów z bursztynu i zestawami dawnej broni i uzbrojenia, pochodzącymi z Europy, Persji i Turcji. Mieli także okazję  zgłębić zwyczaje kulinarne kuchni średniowiecznej.


Drugą atrakcją wyjazdu był rejs statkiem po  Kanale Ostródzko-Elbląskim. Wybudowany w drugiej połowie XIX w. stanowił sieć komunikacyjną łączącą Prusy Wschodnie z Bałtykiem. Przy budowie Kanału Elbląskiego wykorzystano jeziora leżące na różnych wysokościach między Ostródą i Zalewem Wiślanym. Różnica poziomów sięgała 100 m.


Osobliwością na skalę europejską jest zespół 5 pochylni, po których przetacza się statki na platformach ustawionych na szynach. Zastosowane w tym celu szynowe urządzenia wyciągowe napędzane są mechanicznie siłą przepływu wody. Stąd transport tą trasą nazywany jest żartobliwie ,,rejsem statkiem po trawie”.