ZAKOŃCZYŁ się okres wdrażania projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, którego beneficjentem była Gmina Kętrzyn a partnerem projektu był Okręg Miejski Oziersk.. Celem projektu była poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany był przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy pragnęły podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.

 

 


Pierwszym działaniem w ramach projektu było seminarium poświęcone ochronie zdrowia i profilaktyce, które odbyło się w Kętrzynie 12 marca 2013r. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Konsulatu Polski w Kaliningradzie, instytucji wojewódzkich z Olsztyna oraz delegacja z Obwodu Kaliningradzkiego. Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli lokalnych instytucji ochrony zdrowia, organizacji społecznych oraz samorządów. Na spotkaniu podkreślono, jak ważną jest walka o zdrowie, a sposobem jest między innymi właściwa profilaktyka, zdrowe odżywiane, regularne badania lekarskie, itp.


Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, wyremontowane zostały i doposażone w sprzęt medyczny i meble 2 gabinety lekarskie i 5 gabinetów pielęgniarek szkolnych w Gminie Kętrzyn, zakupiony został sprzęt medyczny dla Szpitala Rejonowego w Oziersku. Zorganizowano badania dla 1350 mieszkańców Gminy Kętrzyn i 1000 mieszkańców Ozierska przez lekarzy następujących specjalności: kardiolog, okulista, pediatra, laryngolog, ginekolog i urolog. Dzięki tym badaniom tak duża liczba mieszkańców Gminy Kętrzyn i Ozierska mogła nie tylko „bez kolejkowo” sprawdzić stan swojego zdrowia ale wykryte nowotwory oraz inne schorzenia pozwoliły na podjęcie szybkiego leczenia. Dla grupy 40 osób zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne i zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do świetlic wiejskich. W 2015 r. zorganizowano konkursy plastyczne dla dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej oraz spotkania i akcje z Okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, W Gminie Kętrzyn i w Oziersku wydrukowanych i rozprowadzonych zostało łącznie 6000 sztuk broszur o ochronie zdrowia.


Ponadto konsultant medyczny z zakresu profilaktyki z Centrum Onkologii w Olsztynie 11 razy spotkał się z młodymi i dorosłymi mieszkańcami Gminy Kętrzyn informując o zagrożeniach jakie niesie zły system odżywiania i trybu życia oraz bardzo ważnej roli profilaktyki w zapobieganiu zachorowaniom, szczególnie na nowotwory.


Projekt zakończył się konferencją podsumowującą działania, która miała miejsce 20 maja w Oziersku. Na spotkaniu wójt Gminy Kętrzyn oraz mer Miejskiego Okręgu „Oziersk” podpisali Umowę o współpracy Gminy Kętrzyn z Miejskim Okręgiem Oziersk.
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Projekt realizowany był w okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 czerwca 2015r. Całkowity budżet projektu wyniósł 217 764,56 EUR a wkład własny Gminy Kętrzyn stanowił tylko niecałe 12 tys. EUR


Projekt „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk” dofinansowano z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013