Wydarzenia kulturalne

     24 października 2014r. w Olsztynie odbyło się podsumowanie XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem "Rodzina fundamentem życia społecznego".

 

W XI konkursie literackim pt. „Dlaczego rodzina… „ ogłoszonego w ramach XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wśród nagrodzonych prac znalazła się praca pani Anety Polewacz – Magdaleńskiej z Koczarek. Pani Aneta otrzymała wyróżnienie za pracę „Każdy z nas jest ważny w rodzinie….„ napisaną w kategorii Wspomnienia/Świadectwa. Podczas uroczystego podsumowania obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie odebrała ona dyplom i nagrodę, którą wręczali laureatce Pani Wiesławy Przybysz - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Pan Andrzej Taborski członek Zarządu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego działającej przy Marszałku Województwa.

     W dniu 1 października br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie sześć par małżeńskich wspólnie świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego to bardzo długi okres czasu. Małżonkowie przeżyli razem wiele dobrego i złego. Wspólnie stawiali czoła problemom i przeciwnościom losu. Związek, który trwa pół wieku musi być oparty na poszanowaniu rodziny, miłości do drugiej osoby, wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości. Taka życiowa postawa zasługuje na szczególny szacunek.

 

Jubilatom należą się zatem gorące podziękowania za wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej naszej gminy.

W dniu 12 lipca 2014 r. na cmentarzu w Koczarkach spotkaliśmy się w szczególnej chwili. Podjęliśmy bowiem trud przypomnienia historii, tragicznej historii wsi Koczarki, którą należało przywrócić zbiorowej pamięci. Uczciliśmy pamięć jeńców wojennych i robotników przymusowych z podobozu Stalag 1A w Koczarkach, którzy spoczywają w naszej ziemi od 1944 r. Ludzie dowiedzieli się, że na terenie b. Prus Wschodnich istniały obozy jenieckie, w których ginęli ludzie. Tak też, w naszej wsi, 70 lat temu istniał podobóz jeniecki Stalag 1A Stablack, w którym straciło życie wiele osób, do dziś bezimiennych, jeńców wojennych i robotników przymusowych, wykorzystywanych do bezlitośnie ciężkiej pracy, m.in. kopania rowów przeciwpancernych, podczas której umierali z wycieńczenia. 13-stu z nich spoczywa na cmentarzu w Koczarkach.

     W dniu 26 czerwca br. Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik zaprosił do Urzędu Gminy uczniów klas kończących szkołę - wzorowo wywiązujących się ze swoich obowiązków oraz ich rodziców.

Zaproszonym prymusom towarzyli także dyrektorzy szkół oraz- w miarę dysponowania czasem- wychawawcy klas.

 

Wójt powitał serdecznie zgromadzonych w sali sesyjnej gości, podkreślając wartość pracy naszych najlepszych uczniów i nadzieje, jakie władze samorządowe wiążą z ich dalszą edukacją i późniejszym zaangażowaniem w perspektywiczny rozwój gminy: „Potrzeba nam ludzi takich jak wy- mądrych, ambitnych, konsekwentnych w działaniu, wykształconych!”

     15 czerwca 2014 r. w Amfiteatrze w Kętrzynie podczas Powiatowego Święta Ludowego, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń. Wśród odznaczonych był Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Odznaczenie wójtowi wręczył wiceminister Tadeusz Nalewajk.

 

     Odznaczenie ustanowiono w 1923 r. i nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.