W dniu 4 lipca 2016 roku w Kętrzynie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego z sektora MMSP.


Celem współpracy jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności na terenie powiatu kętrzyńskiego w zakresie łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania.

      Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2013.482).

      Wyrażone w niniejszym piśmie opinie są bezstronne, niezależne od partii politycznych i podyktowane wyłącznie troską o sprawne funkcjonowanie urzędu oraz dobrem gminnej społeczności, której przedstawicielami jesteśmy i w imieniu której również się wypowiadamy. Uważamy, iż pewne doświadczenie w działalności samorządowej upoważnia nas do oceny pracy urzędników.

 

 

      Do drzwi rolników pukają osoby, które podają się za pracowników KRUS. Jest to nieprawda! Jeśli przyjdzie do ciebie osoba i powie, że pracuje w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dlatego chce spisać twoje dane – nie wierz jej. To oszust!

 

Więcej na stronie: http://ketrzynnews.pl

 

 

 

     Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Kętrzyn otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zlokalizowany w Referacie Organizacyjnym (I piętro, pokój 13).

 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych czynny jest w godzinach pracy urzędu.

 

więcej informacji...

 

 

          Szanowni Państwo,

trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kętrzyn. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.

 

Różnorodne potrzeby ludzi oraz dążenie do ich zaspokojenia są podstawą podejmowania wszelkich działań, dlatego bardzo ważne są dla nas opinie mieszkańców.

 

Informacje zebrane w ramach tego badania będą ważnym elementem tworzenia Strategii Rozwoju stąd prosimy ozgodne z Państwa przekonaniem wyrażenie własnej opinii.