Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► XXXI Sesja Rady Gminy Kętrzyn - 19 maja 2021 r.
19 Maj 2021, 11:00 - 14:00
Odsłon : 50

XXXI SESJA RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 19 maja 2021 roku (ŚRODA)
o godz. 11.00

 

Na podstawie art.20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.994) zwołuję sesję Rady Gminy Kętrzyn

 

 Proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia         

2/ Stwierdzenie prawomocności obrad

3/ Wybór sekretarza obrad

4/ Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami

5/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie

6/  Podjęcie uchwał :

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1733 N w miejscowości Nakomiady
  • w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  • w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

7/ Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarki kasowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2019 rok

8/ Interpelacje i zapytania radnych

9/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

10/ Przyjęcie protokołu :

            - z sesji z dnia 24.03.2021 roku

  11/ Sprawy różne;Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sala Nr 1)

 Z uwagi na obostrzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszej gminy sesja będzie miała charakter nadzwyczajny i odbędzie się bez udziału publiczności, sołtysów oraz zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji z obrad, która będzie dostępna na stronie internetowej (link) gminy Kętrzyn

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Teresa Marzena Juchniewicz

Projekty uchwał do pobrania


 

 

Miejsce Urząd Gminy Kętrzyn, sala sesyjna