Uczniowie podczas pokazu mody patriotycznej     3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą - po amerykańskiej - na świecie.
Konstytucja znosiła liberum veto i wolną elekcję oraz ustanawiała tron dziedziczny w Polsce. Górne warstwy mieszczaństwa zostały zbliżone prawnie do szlachty poprzez możliwość nabywania dóbr ziemskich. Państwo ogłosiło wzięcie chłopów pod swoją opiekę. W zakresie organizacji władzy Ustawa Rządowa przyniosła dobrze zorganizowaną monarchię stanową. Głównym organem władzy ustawodawczej miał być dwuizbowy sejm, decydujący większością głosów. Podstawowym organem władzy wykonawczej została Straż Praw, w skład której weszli król, prymas oraz pięciu ministrów. Wprowadzono parlamentarną oraz karną odpowiedzialność członków rządu przed sejmem.


Twórcami Konstytucji 3 Maja byli król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Scipione Piattoli i Hugo Kołłątaj.
Już 5 maja 1791 r. Sejm Czteroletni podjął uchwałę o wzniesieniu Świątyni Najwyższej Opatrzności jako wyrazu dziękczynienia za ustanowienie konstytucji, a dzień 3 maja stał się świętem. Pod zaborami i w okresie okupacji niemieckiej Polacy obchodzili majowe święto w warunkach konspiracji, pod groźbą utraty wolności a nawet życia. Majowe święto uroczyście obchodzono przez cały okres II Rzeczypospolitej. Władze komunistyczne marginalizowały znaczenie rocznicy uchwalenia konstytucji, a próby manifestacji patriotycznych podejmowanych tego dnia przez działaczy opozycji demokratycznej były tłumione przez milicję. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.
Z tymi doniosłymi wydarzeniami zapoznali się wychowankowie klas IV – VIII. Wysłuchali wykładu, zaznajomili się z sekretami obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”, obejrzeli filmy edukacyjne oraz wzięli udział w kwizie historycznym.
Najmłodsi uczniowie również, w wyjątkowej i dostosowanej do ich wieku formie, celebrowali 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na początku przybliżona została im historia powstania tego najważniejszego dokumentu w państwie. Następnie uczestniczyli w Klasowym Konkursie Wiedzy o Polsce. Poza tym przygotowali pokaz mody, w którym patriotyczne akcenty i biało-czerwone barwy zdominowały ich ubiory. Na zakończenie wykonali plakaty na temat świąt majowych, symboli narodowych oraz konstytucji. Zajęcia te były doskonałą lekcją patriotyzmu. Przygotowały i przeprowadziły je Katarzyna Łopacka i Elżbieta Mackiewicz.