W ostatnich dniach marca 2021r. Gmina Kętrzyn otrzymała 450 tys. złotych dofinansowania do projektu pt. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka”. Wniosek o wsparcie finansowe gmina złożyła 23 grudnia 2020r. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowiły będą pokrycie części wkładu własnego do dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wniosku pt. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Gospodarka wodno-ściekowa. Inwestycja będzie budowana w latach 2021 -2022. Umowa z wykonawcą podpisana została w lutym br.

Zajczek w sołectwie Wilkowo     W obecnych czasach, kiedy świat boryka się z pandemią nawet czas przedświąteczny nie cieszy jak dawniej. Ważna staje się chociaż odrobina optymizmu każdego dnia. Święta Wielkanocne niosą nam wszystkim nadzieję na lepsze jutro i wiarę w dobro, które jest w nas.
Potwierdzeniem tych słów była akcja zorganizowana w sołectwie Wilkowo. Inicjatorką akcji była Sołtys Wilkowa pani Barbara Bukowska która już po raz drugi przygotowała upominki świąteczne dla starszych mieszkańców sołectwa Wilkowo.
Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Wilkowie pod kierunkiem pani Jolanty Adamkowicz (nauczycielki tejże szkoły) wykonali drewniane zajączki. Powstały one na pozalekcyjnych zajęciach artystycznych, w trakcie których dzieci przygotowały 60 zajączków wg pomysłu pani Jolanty Adamkowicz.

Podpisanie umowy SUW     Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Skarbnik Gminy Krystyna Kalisz podpisali z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego bardzo ważną dla mieszkańców naszej gminy umowę na „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Usług EKO-WOD Michał Czarnecki z siedzibą w Kętrzynie 11-400, ul. Wilanowska 2.

Całkowity koszt zadania wynosi 2 149 417,44 zł, z tego 1 111 930,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie "Gospodarka wodno-ściekowa".

Wspólne serce akcja KGW Karolinki      Walentynki to czas, gdy możemy w sposób szczególny i symboliczny okazać sobie miłość, przyjaźń, troskę, serdeczność i sympatię - słowem okazać sobie Serce❤️
Staramy się robić to najczęściej, jak tylko jest to możliwe - okazywać serce wszystkim naszym Sympatykom i Mieszkańcom naszego Sołectwa. W zamian otrzymujemy tak wiele dowodów sympatii, tyle ciepłych słów i wsparcia we wszystkich naszych działaniach, że nie sposób wyrazić naszej wdzięczności. Jesteście Państwo wyjątkowymi odbiorcami wszystkiego, co my Karolinki proponujemy, za co najserdeczniej dziękujemy.
Pomysł na zakup sołeckiego Serca na plastikowe nakrętki przyjęliście Państwo z tak dużym entuzjazmem i chęcią pomocy, że czujemy się wręcz wzruszone.

Energia ze źródeł odnawialnych     W dniu 8 lutego 2021 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 247.761,36 złotych, z czego 210.597,15 złotych stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Ze strony Gminy umowę podpisał Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przy kontrasygnacie Skarbnika Krystyny Kalisz natomiast ze strony wykonawcy Maciej Ossowski Prezes Zarządu firmy SUN INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

     Czerwony kosz w kształcie serca ♥️♥️♥️ pojawił się dzisiaj w centrum Nowej Wsi Kętrzyńskiej w Gminie Kętrzyn.
Pojemnik przeznaczony jest do zbierania plastikowych nakrętek. Mogą to być nakrętki np po napojach, sokach, mleku, jogurtach oraz chemii gospodarczej, płynach, szamponach.

Wielki kosz na nakrętki to nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale przede wszystkim podanie pomocnej dłoni potrzebującym.
Nakrętki zostaną przeznaczone dla TPD Koło Pomocy Dzieciom O Niepełnej Sprawności Ruchowej w Kętrzynie.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Nowej Wsi Małej      18 grudnia 2020r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie.