Mieszkańcy sołectwa Nowa Różanka doczekali się w końcu własnej wymarzonej świetlicy. A stało się to w dużej mierzę dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. Równo dwa lata temu Gmina Kętrzyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek na dofinansowanie zadania „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Różanka w Gminie Kętrzyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie Odnowa i rozwój wsi. Najpierw Gmina Kętrzyn przygotowała dokumentację techniczną i uzyskała pozwolenie na budowę a sołectwo zrobiło Plan rozwoju miejscowości Nowa Różanka.

      Dnia 3 listopada 2011 roku umowę na dofinansowanie projektu w kwocie 448 tysięcy złotych podpisali: Marszałek Województwa Warmińsko –Mazurskiego i wójt Gminy Kętrzyn.

 

 

     Miejscowości Czerniki, Koczarki, Linkowo i Nowa Różanka „wzbogaciły się" o nowe boiska sportowe. Stało się to za sprawą zrealizowania projektów, na które Gmina Kętrzyn pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekty „Budowa boiska sportowego w miejscowości Linkowo Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę i modernizację boiska sportowego w m. Czerniki Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Koczarki Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska sportowego w m. Nowa Różanka Gmina Kętrzyn" złożone zostały w biurze Lokalnej Grupy Działania „Barcja" w maju ubiegłego roku. We wrześniu i październiku Urząd Marszałkowski w Olsztynie podpisał z Gminą Kętrzyn umowy na wykonanie tych boisk. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, zaplanowane na 2012 rok prace budowlane przesunięto na rok 2013. Wykonawcą była firma z Olsztyna.

 

 

               

     Zakończył się projekt „Moja szansa" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
     W projekcie uczestniczyło 80 dzieci klas I-III ze szkół podstawowych w Biedaszkach, Kruszewcu, Nakomiadach i Wilkowie. Program rozpoczął się we wrześniu 2011 roku. Celem projektu było: poprawa umiejętności czytania i pisania (20 uczniów), zmniejszenie trudności edukacyjnych w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych (20 uczniów), poprawienie sprawności motorycznej poprzez korygowanie wad postawy (24 uczniów), ograniczenie stopnia zaburzeń mowy (16 uczniów) oraz stworzenie odpowiednich warunków w szkołach, umożliwiających indywidualną pracę nauczyciele z uczniem poprzez wyposażenie sal szkolnych w niezbędne materiały dydaktyczne.

 

     Jednym z elementów współpracy transgranicznej jest poznawania warunków życia i pracy oraz funkcjonowania różnych instytucji i organizacji. Możliwości takie dają m.in. wizyty studyjne.
W ramach projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk" 10 osobowa grupa lekarzy i przedstawicieli Gminy Ketrzyn przebywała w dniu 31 maja 2013r. z 1-dniową wizytą w Kaliningradzie. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Poliklinice im. Pawłowa.

 W spotkaniu uczestniczyło kilka osób z administracji Rejonu Oziersk – partnera projektu. Najpierw przyjął nas pan Poliakov Konstantin – główny lekarz polikliniki. Poznał nas z jego najważniejszymi pracownikami, przedstawił strukturę szpitala i główne kierunki leczenia oraz planowane działania na najbliższe lat.

  

 

     

     Gmina Kętrzyn na dobre rozpoczęła realizację projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk", dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na działania profilaktyczne. Wspólnie z partnerem rosyjskim władze gminy chcą podnieść poziom świadomości profilaktyki zdrowotnej, zachęcić mieszkańców do regularnych badań i pomóc im w dostępie do lekarzy specjalistów.

 

 

 

     

     Gmina Kętrzyn rozpoczęła „na dobre" realizację projektu „Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym – przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Rejonie Oziersk", który dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007 2013. Elementem „startowym" było Międzynarodowe seminarium „Rozwój sportu na Warmii i Mazurach oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. Możliwości współpracy transgranicznej", które odbyło się w zamku krzyżackim w Kętrzynie 19 lutego 2013 r.

 

 

 

 

 

     

     Wnioski na dofinansowanie złożone zostały we wrześniu 2010 roku i prawie 2 lata trzeba było czekać na rezultaty naboru. Latem 2012 roku dowiedzieliśmy się, że nasze 2 projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania a pod koniec listopada zostały podpisane umowy na dofinansowanie następujących projektów:    Gmina Kętrzyn osiągnęła wielki sukces, gdyż jako jeden z niewielu beneficjentów uzyskała dofinansowanie aż dwóch projektów z programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

  

„Edukacja sportowa na terenie przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i w Oziersku"

 

 

„Zdrowie jest najważniejsze - profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk".